Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Apartment @en > Sunrise City (Central Tower) – HCMC 2013