Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn Nam > Resort & Hotel > Khách sạn Marriott Hà Nội – 2010